×
Wybierz lokalizację (Select your location) Możesz zmienić swoją lokalizację w każdej chwili przy użyciu opcji "Lokalizacja" (You may change your current location at any time via the "Location" menu option.)
zawsze mozesz zmienic jezyk pozniej!
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.hussar-innovations.com

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Hussar Solutions S.A. z siedzibą przy ul. Rtm. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: , KRS: 0000637989, NIP: 1132918534, REGON: 365446115 kapitał zakładowy 100 000,00 PLN wpłacony w kwocie 25 000,00 PL, adres strony internetowej: www.hussar-solutions.com , adres poczty elektronicznej: shop@hussar-innovations.com (zwaną dalej: Sprzedawcą) oraz zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów w ramach sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem Internetowym) działającego pod adresem www.hussar-innovations.com .
 2. Strona internetowa www.hussar-solutions.com oraz Sklep Internetowy stanowią własność Sprzedawcy, który jest uprawniony do wprowadzania w nich zmian, dodawania nowych treści, modyfikowania treści już istniejących oraz usuwania wszelkich treści, a także do usunięcia tych stron w całości.
 3. Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego zawierane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.hussar-innovations.com .
 4. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
 6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej zwanego k.c.;
 7. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 8. ustawy z dnia 29 sierpn365446115ia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);
 9. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 10. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.);
 11. ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

 

§ 2. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:

 1. Sprzedawca - Hussar Solutions S.A. siedziba: ul. Rtm. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000637989, NIP:1132918534, REGON:365446115, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, wpłacony w kwocie 25.000,00 PLN;
 2. Cena – cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;
 3. Dowód Zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży;
 4. DOK - Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient – przez pocztę elektroniczną (e-mail), telefonicznie, albo w drodze korespondencji pisemnej – może uzyskać informacje na temat oferty Sprzedawcy, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
 5. Formularz Rejestracji - dostępny w Sklepie Internetowym elektroniczny formularz, którego wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną umożliwia utworzenie Konta;
 6. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, którego wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną umożliwiają Kupującemu złożenie Zamówienia;
 7. Hasło - poufny ciąg znaków (liter lub cyfr) stanowiący indywidualne zabezpieczenie, konieczne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta;
 8. Konto Klienta – oznaczony indywidualnym e-mailem (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, udostępniony Klientowi po dokonaniu rejestracji, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług i zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Kupującego w Sklepie Internetowym oraz w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych lub planowanych Zamówieniach;
 9. Koszyk – usługa, umożliwiająca Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczenie ich wartości, wpisanie Kodów Promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny oraz wyświetlenie łącznej kwoty do zapłaty. Podczas wyboru Produktu Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
 10. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży. Klientem może być osoba zarejestrowana w Sklepie internetowym – posiadająca Konto Klienta albo osoba niezarejestrowana – nie posiadająca Konta Klienta;
 11. Kod Promocyjny - kod rabatowy wydawany przez Sklep Internetowy uprawniający do nabycia Produktów oferowanych do sprzedaży po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać Kod Promocyjny podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedającego;
 12. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 13. Login - adres poczty elektronicznej Klienta podany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Sklepie Internetowym podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 14. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom na automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail ofert oraz informacji związanych z działalnością Sprzedawcy lub jego partnerów handlowych;
 15. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 16. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach opisanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub w odrębnych regulaminach;
 17. Przechowalnia – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wyświetlaniu w Sklepie Internetowym informacji o Produktach, które planuje nabyć Klient oraz możliwość generowania linku przekierowującego do Sklepu Internetowego;
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 19. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Kupującego, polegająca na założeniu Konta Klienta oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
 20. Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem domenowym www.hussar-innovations.com
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów k.c., zawierana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w języku polskim, za zapłatą Ceny przez Klienta, mająca za przedmiot Produkty;
 22. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przewiduje dwa sposoby składania i realizacji Zamówień:
  1. za pośrednictwem Konta Klienta - Konto można założyć przed przystąpieniem do zakupów lub w ich trakcie;
  2. bez rejestracji konta Klienta - podając dane do wysyłki w Formularzu Zamówienia.
  3. W każdym czasie Klient, korzystając z funkcjonalności oferowanych w panelu Konta Klienta, ma możliwość zmiany i poprawiania danych wprowadzonych przez siebie w trakcie tworzenia tego Konta.
  4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  5. podawania w Formularzu Zamówienia oraz w Formularzu Rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Klienta danych prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych;
  6. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Polityką Prywatności;
  7. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy;
  8. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  9. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w wypadku Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień poprzez zawieszenie lub zlikwidowanie Konta Klienta w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności innych Klientów;
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, lub zasadami współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne składanie Zamówień i nieodbieranie przesyłek z zamówionymi Produktami.
 4. Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu +48 (22) 233 00 55 oraz pod adresem e-mail: shop@hussar-innovations.com .
 5. Wyłączne prawa do treści udostępnianych na stronie internetowej www.hussar-solutions.com oraz w Sklepie Internetowym, a w szczególności prawa autorskie, nazwa, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony jedynie do przeglądania (wyświetlania) tych treści nieodpłatnie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej www.hussar-solutions.com oraz na stronach Sklepu Internetowego treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów i usług oraz towarów i usług osób trzecich.

 

§ 4. Przedmiot i zasady świadczenia usług elektronicznych

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  2. umożliwieniu składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży;
  3. umożliwieniu przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego;
  4. przesyłaniu Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera) na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Na rzecz Klienta, który utworzył Konto Klienta, Sprzedawca dodatkowo świadczy bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. umożliwia weryfikację statusu złożonego Zamówienia;
  2. aktualizuje na bieżąco status złożonego Zamówienia;
  3. przechowuje i udostępnia Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historię zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień;
  4. umożliwia przechowywanie informacji o planowanym nabyciu Produktów w Przechowalni;
  5. umożliwia generowanie linku do Przechowalni.
 3. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę Konta Klienta oraz składania Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 5. Sprzedawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi Konta Klienta oraz składania Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, a także potwierdzenie faktu przystąpienia Klienta do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
 7. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.
 8. Celem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego:
 9. jedno z wymienionych poniżej urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet: komputer stacjonarny, laptop, notebook;
 10. połączenie z siecią Internet;
 11. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
 12. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
 13. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 14. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
 15. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach mobilnych.

 

§ 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w § 4 ust. 1 i 2 nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych opisanych w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta lub Formularza Zamówienia. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych wymaga akceptacji Regulaminu. W wypadku korzystania przez Klienta z Sklepu Internetowego bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Świadczenie usług elektronicznych w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą jego Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy na adres: shop@hussar-gruppa.com .Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim wypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

 

§ 6. Usługa Newslettera

 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Sprzedawcę usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez:
  1. udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera albo
  2. zaznaczenie checkboxa „Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera” w procesie rejestracji Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez Klienta woli otrzymania Newslettera w ramach ustawień Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 3. Usługa Newslettera wymaga akceptacji przez Klienta Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą Polityką.
 4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Sprzedawca.
 5. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie dostarczania Newslettera poprzez:
  1. odznaczenie checkboxa "Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera" umieszczonej w Koncie Klienta w miejscu przeznaczonym do edytowania danych Klienta albo
  2. wybranie odpowiedniego linku aktywacyjnego zawartego w treści e-maila z Newsletterem albo
  3. zgłoszenie takiego żądania do DOK, z podaniem adresu e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

 

§ 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość usług elektronicznych

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu teleinformatycznego, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu oraz opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

§ 8. Reklamacje usług elektronicznych

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług elektronicznych na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: shop@hussar-innovations.com
 3. W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego należy w zgłoszeniu reklamacyjnym przytoczyć przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży - w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę i każdego dnia tygodnia. Zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.
 3. Klient obowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Sprzedaż w Sklepie Internetowym prowadzona jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 6. złożenie Zamówienia wraz z założeniem Konta Klienta,
 7. złożenie Zamówienia poprzez wcześniej założone Konto Klienta (Klient zarejestrowany),
 8. złożenie Zamówienia bez założenia Konta Klienta (Klient niezarejestrowany);
 9. W celu skutecznego złożenia i zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w ust. 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu, wymaga się:
  1. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. dodania wybranych Produktów do Koszyka;
  3. prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia;
  4. wyboru sposobu zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w Formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia;
  5. potwierdzenia złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
 10. Do momentu potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym także możliwość dodawania lub usuwania poszczególnych Produktów.
 11. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia, tj. zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.
 13. Każde nieopłacone Zamówienie oczekuje na płatność przez 7 (siedem) kolejno następujących po sobie dni i po tym czasie - jeśli Klient nie dokona płatności jest ono anulowane przez Sprzedawcę, a Umowa Sprzedaży zostaje uznana za niezawartą.
 14. Zamówienia, w których brak jest możliwości potwierdzenia ich złożenia, w szczególności w przypadkach nieprawidłowego wypełnienia danych do wysyłki (nieistniejący e-mail lub brak telefonu), zostają anulowane w ciągu 7 (siedmiu) dni wraz z usunięciem danych osobowych w nim zawartych z bazy danych Sklepu Internetowego.

 

§ 10. Ceny, płatności i Promocje

 1. Ceny wyrażone w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie należne podatki. Ponadto zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi do Produktów sprzedawanych na wagę oraz na metry bieżące (mb) zamieszcza się również cenę detaliczną (za jednostkę). Podawane Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów Dostawy, które są wskazywane odrębnie, w trakcie składania Zamówienia.
 2. Całkowita Cena może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu Promocyjnego. Zasady przyznawania i wykorzystania Kodów Promocyjnych Sprzedawcy każdorazowo określa w odrębnym komunikacie dotyczącym konkretnej Promocji.
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Produktów.
 4. O całkowitej kwocie wartości Zamówienia, Klient jest informowany każdorazowo przed potwierdzeniem Zamówienia.
 5. Sprzedawca do każdego zamówienia jako dowód zakupu dołącza fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz faksu lub adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.
 6. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: ,
 7. płatność przelewem bankowym,
 8. płatność internetowa – realizowana przez system paypal.pl i dotpay.pl
 9. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamówienia zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania całości wymaganych środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu, Zamówienia zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.
 12. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona Płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, informując o tym Kupującego przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 13. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Kupującego do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości płatniczych wobec Sprzedawcy.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

§ 11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin 14 (czternastu) dni do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: shop@hussar-gruppa.com. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
 9. Zwracany towar wraz z dołączonym dowodem zakupu należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 12. Dostawa

 1. Dostawa Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym, dokonywana jest poprzez firmę kurierską.
 2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia (w Formularzu Zamówienia).
 3. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Koszt dostawy podawany jest każdorazowo podczas procedury składania Zamówienia.
 5. Czas dostawy Produktu do Kupującego wynosi od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) dni roboczych.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.
 7. Klient zobowiązuje się do odebrania zamówionego i dostarczonego mu Produktu.

 

§ 13. Reklamacja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 k.c.
 2. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wyłącza możliwości ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, wypełniając Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacja może zostać złożona także w innej formie, niemniej każdorazowo powinna zawierać: pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, e-mail, adres pocztowy), opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód Zakupu lub jego kopię (może nim być rachunek, potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający nabycie Produktu od Sprzedawcy).
 6. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 7. Reklamacje należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy lub wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na adres: shop@hussar-gruppa.com.  
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternaście) dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 14. Gwarancja

 1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją, której udziela – w zależności od Produktu – Producent lub Sprzedawca.
 2. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

 

§ 15. Ochrona danych osobowych

 1. Z chwilą zarejestrowania przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym lub zawarcia umowy o usługę Newslettera (zgodnie z § 6 Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą oraz prowadzenia przez Sprzedawcę akcji promocyjnych i działań marketingowych.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia oraz danych podanych w toku procedury reklamacyjnej i kontaktu z DOK.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzana danych osobowych Klientów opisane są w Polityce Prywatności.

 

§ 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

 1. Jeśli Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości zakupionego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, a Sprzedawca nie uzna roszczenia konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§ 17. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W wypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informację o tej zmianie na stronie głównej Sprzedawcy. Informacja ta umieszczona będzie na stronie głównej Sprzedawcy przez okres co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni. Klienci, na rzecz których świadczone są usługi drogą elektroniczną zostaną powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich przy rejestracji Konta Klienta.
 2. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, co nie wyłącza możliwości otrzymania faktury w postaci tradycyjnej.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy. Klienci mogą w każdym czasie przeglądać Regulamin, pobrać go w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk. Na każde żądanie Klienta Regulamin zostanie mu dostarczony drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2016 r.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.hussar-solutions.com

www.hussar-innovations.com

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejsza Polityka Prywatności została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  • 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 nr 2135 z późn. zm.),
  • 2) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) oraz
  • 3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.) i określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.
 • 2. W związku z powyższym zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze serwisów internetowych: www.hussar-solutions.comoraz www.hussar-innovations.com prowadzonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona celem określenia zasad zbierania, przechowywania i ochrony danych osobowych, a także dostępu do informacji na urządzeniach Klienta uzyskanych za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • 3. Oświadczamy również, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2. Definicje

 • Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:
  • 1) Spółka - HUSSAR Gruppa S.A. siedziba: ul. Rtm. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 00000395118, NIP: PL 9512219781, REGON: 141016434, kapitał zakładowy 498.600,00 PLN opłacony w całości.
  • 2) Sprzedawca – Hussar Solutions S. A. siedziba: ul. Rtm. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000637989 , NIP: PL 1132918534, REGON: 365446115, kapitał zakładowy 100 000,00 PLN opłacony w całości.
  • 3) Umowa - każda umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Spółką, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu;
  • 4) Regulamin Sklepu – dokument opisujący warunki zawierania i wykonywania Umowy pomiędzy Spółką, a Klientem, a także zasady składania reklamacji i odstąpienia od Umowy, dostępny do pobrania na stronie internetowej www.hussar-innovations.com
  • 5) Klient – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz niniejszą Polityką Prywatności i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta została Umowa;
  • 6) Konto Klienta - przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Klienta w Sklepie oraz umożliwiający składanie Zamówień;
  • 7) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana w celu założenia Konta Klienta;
  • 8) przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
  • 9) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę, polegająca na wysyłaniu Klientom na podany przez Klienta adres e-mail ofert oraz informacji związanych z działalnością Spółki;
  • 10) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym www.hussar-solutions.com ;
  • 11) Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem domenowym www.hussar-innovations.com
  • 12) Urządzenie – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu lub Sklepu;
  • 13) Zamówienie – wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy;
  • 14) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w Zamówieniu;
  • 15) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Spółką w zakresie dokonywania Dostawy towarów oferowanych przez Spółkę.

§ 3. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych

 • 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Spółkę do przetwarzania danych osobowych.
 • 2. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółkę.
 • 3. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, w celu realizacji Umowy, w tym prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz marketingu i promocji usług własnych.
 • 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby:
  • 1) skutecznie złożyć Zamówienie w Sklepie bez Rejestracji i logowania na Konto Klienta w celu realizacji Dostawy;
  • 2) dokonać Rejestracji Konta Klienta.
 • 5. Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie podczas Rejestracji lub składania Zamówienia:
  • 1) nazwisko i imię;
  • 2) adres zamieszkania;
  • 3) adres korespondencyjny;
  • 4) adresy elektroniczne, w tym adres e-mail;
  • 5) numer telefonu komórkowego;
  • 6) numer telefonu stacjonarnego.
 • 6. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera, w którym zawarte będą informacje handlowe, reklamowe i marketingowe od Sprzedawcy, w trakcie rejestracji Konta Klienta. Klient w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta Klienta.
 • 7. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 • 8. Sprzedawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  • 1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • 2) prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;
  • 3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • 4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • 5) zachowuje poufność danych osobowych.
 • 9. Po zakończeniu korzystania ze Sklepu przez Klienta Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, z wyjątkiem tych danych, które są:
  • 1) niezbędne do rozliczenia Umowy,
  • 2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę;
  • 3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu lub oferowanych w ramach Sklepu Usług;
  • 4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 • 10. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, w szczególności Sprzedawca przekazuje dane osobowe Dostawcy w celu realizacji Dostawy.
 • 11. Sprzedawca może być również zobowiązany do udostępnienia danych osobowych i informacji o Kliencie w ramach prowadzonego postępowania uprawnionym organom, np. sądom powszechnym, prokuraturze, policji.

§ 4. Inne dane o Kliencie i dane eksploatacyjne

 • 1. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Serwisu oraz ze Sklepu i oferowanych w ramach Sklepu produktów i usług, w szczególności takie jak:
  • 1) oznaczenia identyfikujące Klienta, w tym jego adres e-mail;
  • 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient;
  • 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu lub Sklepu;
  • 4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usługi lub nabyciu towaru.
 • 2. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Serwisie i w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Klienta i jego zachowaniach w Serwisie i w Sklepie.
 • 3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie i w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania usługami lub produktami oraz treściami zamieszczanymi w Serwisie i w Sklepie, a także ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 • 4. W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu lub Sklepu przy użyciu urządzeń przenośnych, Sprzedawca może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu lub ze Sklepu.

§ 5. Pliki cookies

 • 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies.
 • 2. W ramach Serwisu i Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • 1) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub Sklepu lub wyłączenia oprogramowania;
  • 2) stałe – pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • 3. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które są przechowywane przez czas określony – maksymalnie dwa lata od momentu ich zapisania w przeglądarce Klienta. Serwis korzysta z plików cookies stosowanych przez platformę WordPress, w oparciu o którą strona internetowa Serwisu została zbudowana. Służą one do przechowywania ustawień lub do zapamiętania zamknięcia informacji o cookies, która wyświetla się na dole strony Serwisu.
 • 4. W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • 1) niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • 2) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • 3) funkcjonalne - umożliwiające zachowanie wybranych przez Klienta ustawień i identyfikację zawartości koszyka Klienta.
 • 5. Pliki cookies wymienione w pkt 3 i 4 wykorzystywane są w celu:
  • 1) dostosowania zawartości Serwisu i Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu i Sklepu na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  • 2) tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu i Sklepu przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  • 3) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, a produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 • 6. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających ze strony internetowej Sprzedawcy.
 • 7. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu i ze Sklepu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.
 • 8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 • 9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6. Prawa Klientów

 • 1. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca zobowiązuje się wykonywać rzetelnie, sumiennie i niezwłocznie.
 • 2. Klient ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu lub ze Sklepu, a także w jakim zakresie i czasie chce udostępniać informacje o sobie.
 • 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, Klientowi którego dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w dowolnej formie.
 • 4. Klientowi przysługują prawa zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. W tym celu Klient może skorzystać z formularza elektronicznego w zakładce Kontakt na stronie Serwisu lub Sklepu, zgłosić się pod numer telefonu dostępny w zakładce Kontakt na stronie internetowej Sklepu lub przesłać e-mail na adres: shop@hussar-innovation.com
 • 5. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Klienta są Sprzedawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • 6. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Sprzedawcy uniemożliwia realizację Zamówienia i stanowi podstawę rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Postanowienia końcowe

 • 1. W Serwisie i w Sklepie mogą pojawiać się linki i odnośniki do innych stron internetowych w różnej formie. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu oraz Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Sprzedawca nie ponosi bowiem odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 • 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu i Sklepu.
 • 4. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Sklepu, opisane w niniejszym dokumencie.
 • 5. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać pod numerem telefonu + 48 609 981 666 (dostępnym w zakładce Kontak na stronie internetowej Sklepu) lub poprzez wiadomość elektroniczną e–mail na adres: shop@hussar-gruppa.com.

 

 

Gwarantowany zwrot pieniędzy. Dwa tygodnie na zwrot towaru.

Darmowa wysyłka przu zamówieniu o wartości powyżej 300 zł.

Zarejestruj się w naszym sklepie i otrzymaj rabat 10% na wszystkie produkty.
załóż konto »

Blog
Zobacz wszystkie posty
DZIAŁA NASZA NOWA STRONA INTERNETOWA

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej www.hussar-solutions.com

Wierzymy, że zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi trendami witryna przybliży Państwu działalność naszej spółki.

Za jej pośrednictwem będziemy Państwa na bieżąco informować o naszych działaniach oraz o nowych produktach wzbogacających ofertę Hussar-Solutions S.A.

Gigantyczne kary dla producentów ciężarówek.

Prawdopodobnie już nie długo najwięksi producenci ciężarówek w Europie będą zmuszeni zapłacić ogromne kary finansowe. Restrykcje wiążą się ze zmową cenową wielkiej siódemki (DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, MAN, Volvo, Renault Trucks) w latach 1997-2011. W ciągu kilku najbliższych tygodni powinniśmy poznać wyniki postępowań w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że czołowe europejskie koncerny motoryzacyjne będą musiały wypłacić klientom gigantyczne odszkodowania. To przypadek bez precedensu, a wysokość kar może wynieść nawet 11 miliardów euro.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
"0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Sklep internetowy Shoper.pl